Hrast crnika (Quercus ilex L.) – vrijedna povijesna i ugrožena vrsta sredozemnih vazdazelenih šuma

Srijeda - 28.09.2022.

Predavači

  • dr.sc., Damir Viličić, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Od posljednjeg Ledenog doba, šume hrasta crnike stvarale su plodno tlo u Sredozemlju.
Hrast crniku (česmina, česvina, Quercus ilex L.) čovjek krči posljednjih 5000 godina, pa
je vrsta sve više ugrožena, također zbog sporog rasta, prirodnih požara, pošumljavanja
kompetitivnim alepskim borom i klimatskih promjena. Potrebno je olakšati opstanak
crnike, koja bolje nego alepski bor obogaćuje tlo organskom tvari, čuva tlo od pretjeranog
sušenja i zagrijavanja te učestalih požara. Crnika povećava biološku raznolikost jer pruža
stanište raznolikoj fauni te je kao dekorativna vrsta zanimljiva u hortikulturi. Klijavost
žira crnike je velika, ali proklijali podmladak otežano preživljava prvo suho ljeto, pa bi
ispravne šumarske tehnike mogle pomoći preživljavanje i obnovu šuma i šikara toga
hrasta. Važno je zainteresirati stanovništvo da sadi i održava crniku u privatnim vrtovima
i uz međe svojih poljoprivrednih posjeda.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška