dr.sc. Kristina Pikelj

Geološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Kristina Pikelj je docentica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorica je znanosti o moru, a doktorat je stekla na Sveučilištu u Zagrebu. Njeno područje istraživanja obuhvaća sediment morskog dna i plaža, interakciju sedimenta u moru sa živim svijetom, problematiku obalne geomorfologije i erozije obala. Uglavnom radi na području Jadranskog mora, a dio svojih istraživanja tijekom poslijedoktorskog usavršavanja provela je u Ujedinjenom Kraljevstvu. Do sad je kao autorica i koautorica objavila nekoliko desetaka stručnih i znanstvenih radova, te poglavlja u knjizi. Voditeljica je doktorskog studija Oceanologija na matičnom fakultetu gdje predaje niz kolegija koji se tiču geologije mora, morskog okoliša i općenito geološkog aspekta zaštite okoliša. Predavačica je i na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih projekata, a nekima od njih je bila i voditeljica.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška